لیست برندگان پنج قرعه کشی آخر

لیست برندگان پنج قرعه کشی آخر

۸

تعداد برندگان: ۳

جایزه هر برنده: ۱۰۰۰۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۳:۵۰ / ۲۳-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati
۱majid.ezati2
۱majid.ezati0

قرعه کشی۷

تعداد برندگان: ۱

جایزه هر برنده: ۵۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۴:۰۹ / ۲۱-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati

قرعه کشی ۶ - مسابقه

تعداد برندگان: ۲

جایزه هر برنده: ۱۰۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۳:۳۳ / ۲۱-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati
۱majid.ezati2

قرعه کشی ۵ - مسابقه

تعداد برندگان: ۲

جایزه هر برنده: ۱۰۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۳:۲۰ / ۲۱-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati
۱majid.ezati2
بالا